REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGOWYCH ORAZ ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ

§ 1: Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa:
  • zasady korzystania z usług świadczonych przez Annę Szczotka prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FIT FOOD’S Anna Szczotka z siedzibą w Zabrzu (41-800) ul. Jarzębia 9/8, zwanym dalej „FIT FOOD’S”
  • zasady i tryb zawierania z Klientem umów na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (umowy na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego), oraz prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności w zakresie składania i realizacji złożonych przez Klienta zamówień, ich dostawy, reklamacji jak i inne obowiązki FIT FOOD’S.

 2. Właścicielem i prowadzącym stronę internetową pod adresem: fitfoods.pl jest Anna Szczotka prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FIT FOOD’S Anna Szczotka z siedzibą w Zabrzu (41-800) ul. Jarzębia 9/8.
 3. Przedmiotem usług świadczonych przez FIT FOOD’S, o których mowa w niniejszym regulaminie jest: przygotowanie i dostarczanie posiłków w pakietach lub zestawach (dalej jako „Usługa” lub „Usługi”) realizowane jednorazowo lub w formie Abonamentu (na 1 tydzień albo 1 miesiąc).
 4. Przedmiotem Zamówienia (dalej jako „Zamówienie”) jest Usługa lub Usługi w jednym z poniższych wariantów:
  • Dieta Postojowa (1100, 1400 kalorii)
  • Dieta Fit (1200, 1500, 2000, 2500 kalorii)
  • Dieta Slim (1200, 1500, 2000, 2500 kalorii)
  • Dieta Wege (1200, 1500, 2000 kalorii)
  • Dieta Sport (1500, 2000, 2500, 3000 kalorii)
  • Dieta Lactose Free (1200, 1500, 2000 kalorii)
  • Dieta Gluten Free (1200, 1500, 2000 kalorii)
  • Dieta Lactose & Gluten Free (1200, 1500, 2000 kalorii)
  • Dieta Keto (900, 1300, 1800 kalorii)
  • Dieta Detox (600, 800, 1000 kalorii)

 5. Nabywcami Usług oferowanych przez FIT FOOD’S mogą być zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz dokonają rejestracji w FIT FOOD’S zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: www.fitfoods.pl (dalej jako „Klient”),
 6. FIT FOOD’S świadczy Usługi w oparciu o niniejszy regulamin, politykę prywatności i plików cookies, które umieszczone są na stronie www.fitfoods.pl
 7. Niniejszy regulamin oraz strona www.fitfoods.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

§ 2: Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.fitfoods.pl całodobowo, lub telefonicznie pod nr  572 576 333 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
 2. Menu znajduje się na stronie internetowej www.fitfoods.pl w zakładce Menu. FIT FOOD’S zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Menu.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej www.fitfoods.pl w zakładce Zamówienia (dalej jako „Formularz”) oraz kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 572 576 333 i potwierdzeniu (mailowo lub telefonicznie) przez FIT FOOD’S zakończenia rejestracji oraz formularza zamówienia (dalej jako „Zamówienie”). W trakcie procesu rejestracji Klient akceptuje treść niniejszego regulaminu. W wypadku wątpliwości odnośnie treści otrzymanego zamówienia, bądź zamówień składnych przez Klienta po raz pierwszy, FIT FOOD’S zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia treści zamówienia telefonicznie.
 4. Zamówienie nie będzie realizowane do czasu potwierdzenia jego złożenia, a także w przypadku jego złożenia w sposób nieprawidłowy lub braku wskazania danych przez Klienta (do czasu wyjaśnienia powstałych wątpliwości) oraz w przypadku nieotrzymania przez FIT FOOD’S płatności za złożone Zamówienie do godziny 14.00 w dniu jego złożenia.
 5. Zamówienie uważa się za skutecznie złożone w przypadku prawidłowego wypełnienia przez Klienta Formularza i dokonania płatności. Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, w szczególności:
  • zestawienia zamówionych usług,
  • adresu dostawy,
  • ceny zamówienia,
  • sposobu dostawy.

 6. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowych Usług są podane w opisie danej Usługi. W przypadku niedostępności Usługi zamówienie nie będzie realizowane. W takim przypadku Klient ma prawo anulować swoje zamówienie wysyłając informację e-mail na adres: zamówienia@fitfoods.pl
 7. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godziny 10.00 realizowane będą następnego dnia roboczego, następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 10.00 realizowane będą od drugiego dnia roboczego po złożeniu zamówienia, pod warunkiem zaksięgowanie płatności za złożone zamówienie na koncie bankowym FIT FOOD’S do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień dostawy zamówienia.
 8. Klient ma prawo zrezygnować z dostawy zamówienia (mailowo lub telefonicznie) najpóźniej w dniu poprzedzającym jego dostawę do godziny 10.00. W takim przypadku zamówienie to zostanie zrealizowane i dostarczone Klientowi kolejnego dnia wskazanego przez Klienta. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia w formie Abonamentu rezygnacja Klienta z dostawy zamówienia we wskazanym przez niego dniu lub dniach powoduje wydłużenie okresu abonamentowego o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy lub dostaw przez Klienta.
 9. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnym, zamkniętym pojemniku, opatrzonym etykietą zawierającą informacje o jego zawartości .Na każdej torbie widnieją dane Klienta niezbędne do dostarczenia zestawu.
 10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za złożone przez niego Zamówienie, w tym opłatach za jego dostawę.
 11. FIT FOOD’S zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 12. Klient zobowiązany jest poinformować FIT FOOD’S o wszelkich dotyczących go dolegliwościach zdrowotnych, w tym w szczególności alergiach pokarmowych lub chorobach skutkujących koniecznością wyeliminowania lub ograniczenia spożywania określonych produktów lub ich składników.
 13. Zrealizowanie przez FIT FOOD’S złożonego przez Klienta Zamówienia (w tym również z zastosowaniem się przez FIT FOOD’S do przekazanych przez Klienta informacji, o których mowa w pkt 12 powyżej) nie stanowi o istnieniu po stronie FIT FOOD’S odpowiedzialności za ewentualne złe samopoczucie Klienta lub nieprawidłową reakcję jego organizmu na składniki zamówionego przez niego posiłku po jego spożyciu.
 14. W trakcie trwania zamówienia Klient ma prawo do dokonania zmiany kaloryczności wybranych przez niego posiłków poprzez poinformowanie o tym FIT FOOD’S mailowo lub telefonicznie. W przypadku, gdy zmiana taka spowoduje wzrost ceny zamówienia, Klient zobowiązany jest do dokonania odpowiedniej dopłaty.
 15. Klient, który wykupił Abonament na okres jednego miesiąca ma prawo zrezygnować z tej usługi po upływie jednego tygodnia jej trwania. W takim przypadku FIT FOOD’S zwróci Klientowi należności za pozostały, niewykorzystany okres takiego Abonamentu z uwzględnieniem różnicy cen abonamentów – miesięcznego i tygodniowego.

§ 3: Płatność za zamówienie

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za założone Zamówienie do godziny 14.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji złożonego zamówienia, przelewem na podany w potwierdzeniu złożenia zamówienia rachunek bankowy FIT FOOD’S. W przypadku zaksięgowania płatności na rachunku bankowym FIT FOOD’S po godzinie 14.00 dostawa zamówienia zostanie zrealizowana 2 dni robocze po zaksięgowaniu płatności.
 2. Brak płatności za zamówienie w ciągu 24 godzin od chwili jego złożenia, uważane będzie za rezygnację przez Klienta ze złożonego przez niego zamówienia.
 3. Za dokonanie płatności uważane będzie uznanie rachunku bankowego FIT FOOD’S kwotą należności za dane zamówienie.

§ 4: Dostawa i odbiór Zamówienia

 1. Zamówienia dostarczane są Klientowi przez FIT FOOD’S lub przez profesjonalną firmę kurierską współpracującą z FIT FOOD’S .
 2. Dostawy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 03.00 do 09.00.
 3. Dostawy w aglomeracji śląskiej, poza terenem Katowic, będą realizowane wyłącznie po zaakceptowaniu przez FIT FOOD’S adresu dostawy telefonicznie lub mailowo.
 4. Na wyraźnie życzenie Klienta, wyrażone w trakcie składania zamówienia, dostawa zamówienia może zostać zrealizowana w tzw. opcji „pod drzwi” (pozostawienie zamówienia pod drzwiami, pod wskazanym przez Klienta adresem). W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do domagania się zwrotu zapłaconej ceny lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia (np. na skutek jego zaginięcia).
W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta z powodu nieobecności Klienta (lub innej osoby upoważnionej do odbioru zamówienia) pod wskazanym w zamówieniu adresem, nieanulowania przez Klienta złożonego zamówienia lub jakiejkolwiek innej niezgłoszonej FIT FOOD’S okoliczności, w tym także w przypadku podania przez Klienta błędnych danych adresowych, zamówienie uważa się za skutecznie zrealizowane i dostarczone. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do domagania się zwrotu zapłaconej ceny lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.
 1. Nieuzasadniona odmowa przez Klienta przyjęcia zamówienia uważana jest za naruszenie przez Klienta zasad niniejszego Regulaminu i nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych po stronie Klienta w stosunku do FIT-FOOD’S lub roszczenia o zwrot zapłaconej ceny.
 2. FIT-FOOD’S nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostaw wynikłe nie z jego winy.

§ 5: Reklamacje

 1. Wszystkie posiłki w ramach świadczonych przez FIT FOOD’S usług przygotowywane są z najwyższą starannością, wyłącznie ze świeżych produktów. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych przez FIT-FOOD’S usług, Klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: biuro@fitfoods.pl lub pisemnie na adres siedziby FIT-FOOD’S.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia dostarczenia Klientowi zamówienia.
 3. W przypadku uznania złożonej przez Klienta reklamacji za zasadną, FIT-FOOD’S poinformuje go drogą elektroniczną lub telefonicznie o możliwości i sposobie rekompensaty za nienależytą realizację złożonego przez niego zamówienia.

 § 6: Prawa autorskie

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć, wszystkich tekstów i innych utworów znajdujących się na stronie internetowej fitfoods.pl należą do FIT-FOOD’S.  
 2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej FIT FOOD’S bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z usługami świadczonymi przez FIT-FOOD’S, stanowią naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się to z uzyskaniem korzyści materialnych.

§ 7: Ochrona danych osobowych

 1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy,  oraz realizacji zamówienia. Administratorem danych Klientów będących osobami fizycznymi uzyskanych w procesie rejestracji i realizacji zamówień, w tym osób fizycznych działających w imieniu Klientów będących przedsiębiorcami jest FIT-FOOD’S.
 2. Jeśli Klient, będący osobą fizyczną w procesie rejestracji wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych usługach oraz promocjach oferowanych przez FIT-FOOD’S.  Zgoda, o której mowa powyżej może być w każdej chwili cofnięta.
 3. Powierzone FIT-FOOD’S dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o RODO

 4. Klient posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub poprawy i może tego dokonać kontaktując się z FIT-FOOD’S

§ 8: Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych.
 2. Konsument ponadto posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 3. FIT-FOOD’S zapewnia Klientowi poprawność działania witryny internetowej www.fitfoods.pl w następujących przeglądarkach:
  • Internet Explorer,
  • Mozilla Firefox,
  • Chrome,
  • Opera.

 4. Zdjęcia znajdujące się przy opisach produktów, publikowane na stronie internetowej fitfoods.pl nie zawsze dokładnie odwzorowują rzeczywisty obraz poszczególnych posiłków lub produktów i mają one na celu jedynie ogólne zorientowanie Klienta co do niektórych wizualnych cech posiłku lub produktu. Różnica wizualna pomiędzy dostarczonym Klientowi posiłkiem, a jego zdjęcia nie może być powodem zakwalifikowania przez Klienta jako niezgodnego z zamówieniem.
 5. Opis posiłków i ich składników jest przygotowywany w oparciu o informacje dostarczone przez producentów lub importerów danych towarów. FIT-FOOD’S nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje, jeżeli zostały one podane zgodnie z informacjami przekazanymi przez producenta lub importera.
 6. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.fitfoods.pl dla każdego Klienta.
Copyright © FitFoods.PL 2021 | Utworzone przez Michał Bernyś