WYKONANIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH RODO

Szanowni Państwo,

W  związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych powszechnie znanego jako „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”, uprzejmie informujemy, że firma FIT–FOOD’S ANNA SZCZOTKA z siedzibą w ZABRZU przy ul. Jarzębiej 9/8,  41-800 Zabrze, przetwarza dane osobowe uzyskane od Państwa w ramach wykonywania łączącej Nas umowy.

Z uwagi na fakt, iż wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie RODO mają charakter danych osobowych poniżej, wypełniając obowiązki nałożone na administratorów przez RODO, przedstawiamy Państwu wszystkie istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

ADMINISTRATOR

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma FIT–FOOD’S ANNA SZCZOTKA  z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Jarzębiej 9/8, 41-800 Zabrze, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jarzębia 9/8 ,41-800 Zabrze lub drogą e-mailową pod adresem:  biuro@fitfoods.pl. To właśnie Administrator jest podmiotem, który decyduje w jakim celu i jak wykorzystuje dane i informuje Panią/Pana o tym.

 CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu i w celu wykonania łączącej nas umowy oraz w związku z jej wykonaniem, w tym zakresie będziemy np. wystawiać i przechowywać umowę oraz faktury i dokumenty księgowe do niej, w tym korespondencję mailową, a także odpowiadać na państwa ewentualne reklamacje zapytania i problemy – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

Przy czym dane osobowe podane nam dodatkowo, ponad te które są niezbędne do wykonania łączącej nas umowy są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody i także w związku z wykonaniem tej umowy – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w dowolny sposób informując o tym Administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane także w oparciu o wymagające tego przepisy prawa takie jak między innymi przepisy prawa podatkowego
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu zawarcia nowej umowy a więc we wszystkich tych wypadkach, kiedy wyrazi Pani/Panazainteresowanie naszą ofertą i poprosi nas o przedstawienie oferowanych przez nas towarów lub usług – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych i mediacyjnych, oraz przechowywanie danych w celu zapewnienia ich rozliczalności (to znaczy wykazania spełnienia przez nas obowiązków nałożonych przez RODO), a także zapewnienie bezpieczeństwa klientów

DANE SZCZEGÓLNE – WRAŻLIWE

 1. Firma nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych (tak zwanych danych wrażliwych) ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są jedynie osoby upoważnione przez nas w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie wykonania łączącej nas z Panią/Panem umowy;
 2. pracownicy Fit Foods i Podmioty świadczące na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy takie jak:
 1. usługi przewozowe oraz banki w zakresie realizacji płatności i dokonania rozliczeń pomiędzy nami, Przy czym firmy te przetwarzają dane jedynie zgodnie z naszymi poleceniami i nie mogą ich wykorzystać bez naszej wiedzy i zgody.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia nowej umowy przetwarzamy przez okres trwania umowy

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych -jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Bez tego nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Copyright © FitFoods.PL 2021 | Utworzone przez Michał Bernyś